REACH vilkår og betingelser

Særlige vilkår og betingelser vedrørende REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006 og andre forordninger

 

Leverandøren forpligter sig til kun at levere kontraktlige produkter, der svarer til REACH-forordningen; krav fastsat i følgende regler gælder og opbevares af leverandøren inden for rammerne af dennes kontraktlige aftaler med os:

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der fører til nedbrydning af ozonlaget,  i sin respektive aktuelle udgave
  • Global automotive declarable substans list (GADSL) i dens respektive faktiske  version (se www.gadsl.org)

Kravene i henhold til REACH påvirker især:

 

Artikel 33, stk. 1

(umiddelbare informationskrav for SVHC-stoffer i produkter til kommercielle kunder). Leverandøren informerer os skriftligt, hvis stoffer fra kandidatlisten er inkluderet i de kontraktmæssige produkter. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen eller opdateringen af "kandidatlisten" direkte og uden overgangsperioder udløser pligten til at informere os. ECHA-kandidatlisten offentliggøres med alle relevante opdateringer på ECHA's websted: echa.europa.eu. Forpligtelsen opstår, når grænsen på 0,1 vægt-% pr. produkt overskrides. I tilfælde af, at stoffer på mere end 0,1 vægt-% er indeholdt i de leverede kontraktlige produkter eller deres emballage, skal leverandøren give følgende oplysninger vedrørende delproduktet og det samlede produkt:

  • Navne på stoffer,
  • Det tilknyttede EINECS-nummer, CAS-nummer
  • Angivelse af  en typisk koncentration i vægt-% eller koncentrationsområde for delproduktet og af det samlede produkt.
  • Oplysninger om sikker brug.

 

Artikel 31, stk. 3

(levering af SDS for blandinger, der ikke opfylder klassificeringen som farlige). Består vores produkt af en blanding, eller indgår en sådan blanding i produkter, der i sig selv ikke var klassificeret som farlige, men som opfylder følgende betingelser, skal leverandøren sende et sikkerhedsdatablad:

a.    for ikke-gasformige blandinger i en individuel koncentration på ≥ 1 vægtprocent og gasformige blandinger i en individuel koncentration på ≥ 0,2 volumenprocent indeholdende mindst ét skadeligt eller miljøfarligt stof eller

b.    for blandinger i en individuel koncentration på ≥ 0,1 vægtprocent indeholdende mindst et persistent, bioakkumulerende og toksisk eller meget persistent og meget bioakkumulerende stof i henhold til kriterierne i bilag XIII, eller som er optaget på listen i henhold til artikel 59, stk. (kandidatlistens stof) af andre årsager end dem, der er anført i litra "a"

c.    som indeholder et stof, for hvilket der er grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen.

 

Godkendelse (bilag XIV),

gælder for leverandører inden for EU. Når stoffer i bilag XIV er blevet registreret (eller allerede registreret i høringsproceduren), bekræfter leverandøren straks, at der tilstræbes en godkendelse af stofferne i det kontraktlige produkt, og informerer os om, hvilke anvendelser i ansøgningen om godkendelse, der skal være omfattet. Vi beder også om øjeblikkelig varsel, hvis der ikke søges om tilladelse.

 

Begrænsning (bilag XVII)

Stofrestriktionerne overholdes af leverandøren. Hvis der skulle vedtages nye restriktioner, vil leverandøren informere os om de stoffer, der er indeholdt i de kontraktlige produkter og dermed begrænse markedsføringsevnen. Leverandøren skal informere os, hvis marketingkompetencerne ændrer sig. Dette er især tilfældet, hvis stoffer og deres anvendelse allerede foreslås optaget i bilaget

 

XVII, og som er relevante for kontraktprodukterne. For at øge sikkerheden i vores planlægning kræves de tidligst mulige oplysninger.

 

Registreringsstatus (artikel 5, 7) og CLP (artikel 40)

Leverandøren er ansvarlig for, at de stoffer, der indgår i det af ham leverede kontraktlige produkt, er præregistreret eller registreret efter udløbet af overgangsperioden. I tilfælde af registrering af en eneagent, skal leverandøren give oplysninger om denne eneagents person - pr. stof - og skal bekræfte, at de leverede kontraktlige produkter er blevet forhåndsregistreret og registreret i god tid af denne eneagent. . Derudover bliver han bedt om at give os en bekræftelse på, at den påkrævede erklæring i klassificerings- og mærkningsregistret for stofferne i henhold til artikel 40 i CLP-forordningen allerede er udført. I tilfælde af at registerstatus skulle ændre sig, vil leverandøren automatisk og uden forsinkelse videresende oplysningerne om markedsføringsevnen til os.

 

Meddelelse om ændring.

Leverandøren skal informere os automatisk og straks, så snart ændringerne træder i kraft. Ændringer kan henvise til de stoffer, som

en. er indeholdt i en udvidet liste over kandidater.

b. ikke var eller undlod at blive registreret til måldatoen.

c. erstattes, hvorefter registreringsstatus, SVHC-indhold og urenhedsprofiler ændres.

d. Hvis en ansøgning om godkendelse er blevet imødekommet eller afslået, skal oplysningerne i henhold til loven gives til kunden – dvs. til os – (artikel 31(9b), artikel 32(3b).

e. Hvis en grænse for et stof og dets anvendelse i et kontraktligt produkt træder i kraft ved opdatering af sikkerhedsdatabladet (art. 31, stk. 9 c) eller opdatering af en teknisk information (art. 32, stk. 3 c).

f. Sikkerhedsdatablade, som er væsentligt ændrede, skal straks indsendes til os.

Meddelelsen om ændring skal omfatte alle kontraktlige produkter, som vi har modtaget fra leverandøren 12 måneder med tilbagevirkende kraft fra ændringsdatoen. Dette giver os mulighed for inden for vores beholdning at reagere på de juridiske krav. 

 

Alle oplysninger i henhold til disse særlige vilkår og betingelser skal fremlægges skriftligt. Kontaktoplysninger: Oplysninger sendes til: STILL-Indkøb.