Leveringsbetingelser

1. Ansøgning

Medmindre andet specifikt er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud, tilbud, accept og kontrakt om salg eller levering af enhver genstand af en hvilken som helst art, som skal sælges af virksomheden ("Varer"), underlagt disse salgsbetingelser ("Betingelser" ). Desuden tilsidesætter disse betingelser alle klausuler med en modsat hensigt, uanset om den er trykt eller ej, som kan foreslås af kunden, medmindre virksomheden udtrykkeligt har accepteret det skriftligt.

2. Accept

Alle tilbud er givet med forbehold for bekræftelse af virksomheden ved modtagelse af kundens ordre, og ingen kontrakt indgås, før en sådan bekræftelse er givet skriftligt (eller kundens ordre på anden måde er accepteret). Hver ordre, når den accepteres, udgør en separat kontrakt.

Et tilbud, når det først er afgivet, kan kun annulleres med virksomhedens skriftlige samtykke og på vilkår, som vil redde virksomheden fra tab. Prisen på varerne er den, der står på forsiden og inkluderer basisemballage, men ekskluderer al forsikring, fragt, importafgifter fra EU og andre omkostninger. Brexit kan forårsage forsinkelser i leveringen, ekstra omkostninger til transport og importafgifter for produkter, der importeres til Storbritannien. Virksomheden forbeholder sig hermed ret til at justere ordrer/kontrakter relateret til leveringer af produkter importeret til Storbritannien med hensyn til leveringstider og omkostninger til transport og afgifter i overensstemmelse hermed, hvis og i det omfang de påvirkes deraf.

3. Betalingspriser og produktspecifikationer

Medmindre andet er angivet i virksomhedens bekræftelse, vil betaling ske ved bankoverførsel før levering (som angivet i 4 nedenfor). Merværdiafgift, hvor det er relevant, skal vises separat på alle fakturaer. Tidspunktet for betaling er af afgørende betydning.

De viste priser er enten listepriser eller med forbehold for handelsrabat og kan ændres uden varsel. Priserne kan også ændres uden varsel på grund af uforudsete omkostningsstigninger på importerede produkter, told, råvarer eller valutaudsving. Vi tjekker omhyggeligt priser og produktspecifikationer, men af og til kan der opstå fejl, derfor forbeholder vi os retten til at ændre begge dele uden varsel. Vi er ikke ansvarlige for kundeprisfejl. Nogle variationer mellem billede og produkt kan forekomme. Nogle produkter på listen kan være varer, der ikke er på lager.

4. Levering

A. Levering skal være FCA virksomhedens værker. Medmindre andet er angivet i virksomhedens bekræftelse. Incoterms 2010 gælder

B. Hvis virksomheden skriftligt accepterer det, vil virksomheden arrangere forsendelse til kunden eller på kundens bestilling, for at ske for kundens regning og risiko. Medmindre andet specifikt er angivet, hvor Selskabet arrangerer forsendelseslevering vil STILL være FCA Selskabets værker.

C. Ethvert tidspunkt eller dato for levering givet af virksomheden til kunden er kun et bedste skøn, og virksomheden er ikke ansvarlig for manglende levering inden for den angivne tid eller for konsekvenserne af enhver forsinkelse.

D. Hvis kunden undlader at modtage varerne inden for 14 dage efter den dato, hvor kunden skal have fået besked om, at varerne er tilgængelige til levering, kan virksomheden behandle denne kontrakt som afvist af kunden (og derefter ethvert indbetalt depositum fortabes) uden at dette berører virksomhedens ret til at inddrive ethvert tab af kunden fra kunden. udgifter, som Virksomheden måtte blive påført som følge af Kundens misligholdelse.

5. Risiko

Følgende bestemmelser skal gælde for alle varer, som virksomheden i henhold til kontrakten accepterer at levere til kunden. Ingen undladelse fra Selskabets side med at håndhæve Kundens strenge overholdelse af sådanne bestemmelser skal udgøre et afkald herpå, og ingen opsigelse af Kontrakten skal forringe begrænsning eller ophævelse af Selskabets rettigheder i henhold til paragraffen.

A. Varerne er og forbliver derefter på kundens risiko fra leveringstidspunktet i overensstemmelse med betingelse 4.

B. Ved levering af varerne skal Kunden udelukkende opbevare varerne som kaution for Selskabet, og varerne forbliver Selskabets ejendom indtil det tidspunkt, hvor Kunden har betalt Selskabet den fulde købspris herfor. Indtil dette tidspunkt er virksomheden berettiget til at inddrive varerne eller enhver del deraf, og med henblik på at udøve sådanne rettigheder kan virksomheden dets medarbejdere og agenter med passende transport gå ind i kundens lokaler eller ethvert andet sted, hvor varerne er beliggende.

C. Kunden skal opretholde al passende forsikring med hensyn til varerne fra den eller de datoer, hvor risikoen heri overgår til ham. I tilfælde af tab eller skade, mens varerne forbliver Selskabets ejendom, skal Kunden straks efter modtagelsen af forsikringssummen tilbagebetale Selskabet den fulde købspris for de tabte eller beskadigede varer med fradrag af en del heraf, som allerede er sket. er blevet betalt, og indtil et sådant beløb er blevet eftergivet, skal det besidde beløbet som administrator og agent for Selskabet.

6. Garanti

A. Hvis der inden for en periode på 365 dage fra leveringsdatoen eller 1800 timers brug, alt efter hvad der skete, jo hurtigere vil det konstateres, at der findes en defekt forårsaget af materialefejl eller dårligt håndværk i varer eller dele af varer fremstillet af virksomheden og en sådan defekt skal indberettes skriftligt til virksomheden inden for 10 dage efter, at den er opdaget, til virksomheden vil reparere den defekte del eller efter eget valg levere en passende erstatnings- eller udskiftningsdel gratis (forudsat at omkostningerne til fragt, transport , porto og andre omkostninger i forbindelse med de defekte varer skal afholdes af kunden og) giver denne garanti.

i. Gælder ikke fejl:

(a) I dæk, elektriske fittings, tilbehør og proprietære og andre artikler, der ikke er fremstillet af virksomheden, og som kun sælges med fordel af nogen udtrykkelig garanti eller garanti udstedt af producenten heraf.

(b) Forårsaget af slitage, forkert brug, forkert betjening, forsømmelse, overbelastning eller mangel på korrekt vedligeholdelse.

(c) Opstår som følge af monteringen, hvis noget udstyr ikke overholder virksomhedens anbefaling.

ii. Gælder ikke skader opstået under transport eller forårsaget af ulykke eller angreb.

iii. Ophører med at have virkning, hvis varerne er blevet brugt til et andet formål end det eller dem, de var beregnet til, eller hvis varerne er blevet brugt på anden måde i overensstemmelse med   Virksomhedens instruktioner, eller hvis nogen identifikationsplader, arbejdstimetællernumre eller mærker er blevet fjernet i stykker eller manipuleret.

B. Fordelene ved denne garanti er begrænset til kunden, og virksomheden kan efter eget skøn efter forudgående skriftligt samtykke tillade overførsel af enhver uudløbet del af garantien til en anden ejer.

C. Hvor en udskiftnings- eller udskiftningsdel leveres under (A) heri alle betingelser for

denne garanti gælder for en sådan del i den uudløbne del af den oprindelige garantiperiode kun dækker den defekte del.

D. I tilfælde af en forbrugertransaktion skal intet i denne betingelse 8 påvirke Kundens lovbestemte rettigheder som defineret i Forbrugertransaktioner (Restrictions on Statements) Order 1976 (som ændret).

7. Ekskluderinger

A. Med undtagelse af det, der udtrykkeligt er angivet i disse betingelser, er virksomheden ikke underlagt noget ansvar af nogen art, uanset hvilken som helst årsag, uanset om det skyldes uagtsomhed eller forsætlig misligholdelse af virksomheden eller dets ansatte eller agenter, der opstår som følge af eller i forbindelse med varerne . Alle betingelser, garantier eller andre vilkår, hvad enten det er udtrykkeligt eller underforstået, lovbestemte eller på anden måde er hermed udtrykkeligt udelukket, forudsat at intet i denne underklausul skal udelukke eller begrænse virksomhedens ansvar for dødsfald eller personskade som følge af virksomhedens uagtsomhed eller dets tjenere eller agenter.

B. Intet i denne betingelse skal udelukke eller begrænse

i. ethvert ansvar for virksomheden for misligholdelse af dets underforståede forpligtelser med hensyn til ejendomsret og

ii. Hvis kunden handler som forbruger i henhold til Unfair Contract Terms Act 1977, ethvert ansvar for virksomheden for misligholdelse af dets underforståede forpligtelser med hensyn til varernes overensstemmelse med beskrivelse eller prøve eller med hensyn til deres kvalitet eller egnethed til et bestemt formål.

C. Kunden skal holde virksomheden skadesløs for enhver skade eller skade på enhver person, virksomhed eller virksomhed og mod alle sager, gebyrer og udgifter, som virksomheden kan blive ansvarlig for med hensyn til de varer, der sælges i henhold til kontrakten, undtagen i det omfang udtrykkeligt indrømmet i disse betingelser.

8.  Misligholdelse og kundens insolvens

Hvis Kunden misligholder eller begår misligholdelse af nogen af sine forpligtelser over for virksomheden eller hvis enhver nødlidelse eller tvangsfuldbyrdelse skal pålægges kunden, eller hvis kunden skal indlede forhandlinger om arrangement eller akkord med sine kreditorer eller begå en konkurshandling, eller hvis der skal indgives konkursbegæring mod denne, eller hvis kunden er en virksomhed organ, foreslås enhver beslutning eller begæring fremsat for at afvikle kunden, eller hvis der udpeges en modtager af kundens aktiver eller forpligtelse eller ethvert mønster heraf, er virksomheden berettiget til straks at bestemme enhver kontrakt, der så består, uden at dette berører ethvert andet krav eller rettighed, som virksomheden måtte give eller udøve.

9. Force Majeure

A. Virksomheden er ikke ansvarlig over for kunden i det omfang opfyldelsen af dens forpligtelser over for kunden er blevet forhindret eller forsinket af force majeure som defineret heri, og i tilfælde af en sådan force majeure kan virksomheden uden ansvar annullere eller ændre vilkårene i kontrakten, herunder, men ikke begrænset til, forlængelse af tiden for udførelse af kontrakten i en periode, der mindst svarer til den tid, der er tabt på grund af en sådan begivenhed.

B. For formålet med denne Betingelse betyder force majeure enhver omstændighed, som er uden for virksomhedens kontrol og omfatter (uden at begrænse det generelle af ovenstående).

i. Optøjer, borgerkrig, oprør, national eller international nødsituation.

ii. Ødelæggelser eller skader på grund af naturlige årsager, oversvømmelser, brande eller eksplosioner.

iii. Enhver ordre fra lokal, national eller international myndighed.

iv. Strejker, lockouter eller andre arbejdskonflikter.

v. Mangel på arbejdskraft, udstyr, materialer eller forsyninger eller nedbrud af maskiner.

vi. Forsinkelser og transportforsinkelser, uanset hvad det skyldes.

10. Ikke-tildeling

Kunden må ikke overdrage eller på nogen måde dele med nogen fordele givet i henhold til disse betingelser eller af nogen kontrakt indgået med virksomheden, som disse betingelser er en del af, uden forudgående skriftligt samtykke fra virksomheden.

11. Forkyndelse af meddelelser

Enhver meddelelse, der kræves i henhold til dette, skal i tilstrækkelig grad gives til et aktieselskab, hvis det fremsendes ved registreret levering til dets vedtægtsmæssige hjemsted, og til enhver anden person, hvis det på lignende måde videresendes til hans sidst kendte adresse. Enhver meddelelse skal anses for at være forkyndt, hvis den sendes med posten, 48 timer efter, at den er blevet afsendt.

12. Gældende lov

Enhver kontrakt, som disse betingelser gælder for, er i alle henseender underlagt loven i Danmark.

13. Rentegebyrer

Virksomheden forbeholder sig ret til at opkræve renter af alle skyldige penge, hvor vores vilkår er blevet overskredet. Renter vil blive opkrævet med 2 1/2% pr. måned, beregnet dagligt.