Forsikringsbetingelser - Køretøjsforsikring

1 Generelle betingelser

1.1 Hvem dækker forsikringen

Forsikringen dækker forsikringstageren, medforsikrede selskaber, der fremgår af policen, og enhver, der lovligt benytter et forsikrede køretøj, lader det benytte, eller er fører af det.

På samme måde dækker forsikringen virksomheder, der har fået køretøjet overladt til reparation, service eller lignende, dog kun kørselsskader, såfremt de er sket i forbindelse med kørsel i forsikringstagers interesse.

Virksomheder, der har et køretøj i varetægt for salg, transport eller kommission dækkes ikke af forsikringen.

Sælges køretøjet, er den nye ejer dækket af ansvarsforsikringen og af en eventuelt tegnet kaskoforsikring i indtil 3 uger efter ejerskiftet, medmindre der er tegnet ny forsikring. Den nye ejer hæfter for en eventuel selvrisiko på forsikringen.

1.2 Hvor dækker forsikringen

Ansvarsforsikring

Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er tilsluttet ”grøntkortordningen” efter de pågældende landes love om motorkøretøjer.

Kaskoforsikring

Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er nævnt på det røde kort (SOS-kortet)

Er der oprettet anden forsikring for kørsel i udlandet, dækker kaskoforsikringen kun, hvis den anden forsikring ikke dækker.

1.3 Hvis der sker ændringer i risikoen

Forsikringens præmie beregnes på baggrund af de oplysninger, der fremgår af policen. Hvis der sker ændringer, så policens oplysninger ikke længere er rigtige, og der ikke gives besked til Zurich, kan det medføre, at retten til erstatning efter en skade bliver nedsat eller helt bortfalder.

1.3.1 Hvornår skal Zurich have besked

Zurich skal straks have besked, hvis:

a) køretøjet skifter anvendelse eller ændrer karakter i form af indretning, vægt eller motorydelse

b) der påmonteres kran, tankanlæg eller lignende.

c) der sælges eller købes et køretøj

d) et køretøj får ny ejer

e) hele eller dele af virksomheden flytter

f) virksomheds art ændres

Zurich er i forbindelse med sådanne ændringer berettiget til at ændre præmie og vilkår.

Ændringen gælder fra det tidspunkt, hvor Zurich har modtaget besked, medmindre ændringen har betydning for risikofastsættelsen for hele forsikringsåret.

1.3.2 Køb eller salg af virksomhed

Hvis forsikringstagers virksomhed og/eller tilhørende medforsikrede selskaber afhændes eller lukkes, eller hvis der overtages nye selskaber, der skal medforsikres, skal Zurich have besked straks.

Ændringer i sammensætningen af den bestemmende personkreds betragtes også som en afhændelse af et selskab og Zurich skal derfor have besked straks.

Zurich afgør herefter, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte.

1.4 Dobbeltforsikring

Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er etableret i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring, således at erstatningen i det indbyrdes forhold mellem selskaberne betales forholdsmæssigt.

Forsikringen dækker ikke for kørsel i udlandet, hvis andre forsikringer, ordninger eller lignende yder dækning eller betaling for et krav.

1.5 Hvad dækker forsikringen ikke

Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af

a) Krig, oprør eller borgerlige uroligheder,

b) Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark (herunder Færøerne og Grønland),

c) Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter.

1.6 Motorløb

Kørsel under orienterings-, præcisions- og økonomiløb samt øvelseskørsel er dækket under forudsætning af, at

a) løbet foregår her i landet,

b) myndighedernes tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvor dette kræves,

c) de foreskrevne regler for løbet overholdes,

d) kørslen ikke sker som led i et internationalt løb (f.eks. rally).

Øvelseskørsel (glatføre-, manøvre-, skolekørsel og lignende) dækkes endvidere på arealer godkendt af politiet og afspærret til formålet, hvis kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndig.

Konkurrencekørsel, herunder enhver anden kørsel på bane end den, der er nævnt ovenfor, er ikke dækket.

2 Tilgang af køretøjer

Nyanskaffede køretøjer er automatisk medforsikrede under policen til den for forsikrede køretøjer af tilsvarende art, anvendelse og nyværdi aftalte præmie, selvrisiko og dækning, med mindre andet på forhånd er aftalt med selskabet.

Er et sådant nyanskaffet køretøjs art, anvendelse og maksimale nyværdi ikke specificeret på policens forside, dækker forsikringen, indtil de endelige vilkår er aftalt med selskabet, udelukkende som ansvarsforsikring.

3 Selvrisiko

Den aftalte selvrisiko fremgår af policen.

Der er dog ingen selvrisiko ved skader, der alene er dækket efter afsnit 7, Redning i udlandet.

Hvis Zurich i forbindelse med en skade, udlægger selvrisikobeløbet over for reparatør eller skadelidte, har Zurich ret til straks at opkræve forsikringstageren beløbet.

Betales selvrisikoen ikke inden 14 dage efter påkrav, forbeholder Zurich sig ret til at opsige kaskoforsikringen med 14 dages varsel og sende kravet om selvrisiko til inkasso.

Ved kontant erstatning fratrækkes selvrisikobeløbet erstatningsudbetalingen.

3.1 Ved følgende skader opkræves der ikke selvrisiko hos forsikringstageren:

a) skade, der sker, mens et forsikret køretøj er overladt til værksted, servicestation eller lignende.

b) skade, der sker, mens et forsikret køretøj er overladt til en ny ejer.

c) skade, der påføres køretøjet af en kendt skadevolder, når dennes erstatningsansvar bortfalder efter Lov om Erstatningsansvar.

d) skade, hvor Zurich har udbetalt erstatning for personskade eller tab af forsørger til føreren af et andet motordrevet køretøj, jfr. Færdselslovens § 103 stk. 1, selvom den ansvarlige for det forsikrede køretøj er uden skyld i skaden efter reglen i færdselslovens § 103 stk. 2.

4 Ansvarsforsikring

4.1 Hvilket ansvar er dækket

Forsikringen dækker ansvar for skade, der sker ved brug af motordrevet køretøj, når køretøjet bruges af den personskreds, der er dækket efter afsnit 1.1.

Der dækkes ikke skader, der opstår ved et køretøjs brug som arbejdsredskab og lignende.

4.2 Ansvarsforsikringen dækker ikke

a) skader på førerens person

b) skader på ting eller ejendom, som tilhører føreren, forsikringstageren, den faste bruger eller virksomheder helt eller delvist ejet af denne personkreds

c) skader der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport

d) skader på tilkoblet køretøj

e) skader på dyr eller ting, der transporteres i eller på tilkoblet køretøj eller med vare- og lastvogn

f) skade på transporteret gods

g) skader, der er sket, mens et køretøj har været udlejet, medmindre det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at køretøjet er udlejet i strid med de bestemmelser, der er fastsat af Trafikministeriet.

4.3 Forsikringssummer

Forsikringen dækker i Danmark med de summer, som er fastsat i Færdselsloven.

I lande, hvor der er truffet aftale om ”grøn-kort-ordning” eller anden international aftale, dækker forsikringen efter det pågældende lands lovgivning, dog mindst med de summer, der gælder for kørsel i Danmark. I øvrige lande dækker forsikringen med de summer, der gælder for kørsel i Danmark.

De omkostninger, forsikringstageren med Zurichs accept pådrager sig ved afgørelsen af et erstatningsspørgsmål, betales af Zurich, selv om dækningssummerne derved overskrides. På samme måde betales renter af idømte erstatningsbeløb, der henhører under forsikringen, udover dækningssummerne.

5 Kaskoforsikring

5.1 Hvad dækker forsikringen

En kombineret kasko- og brandforsikring dækker, bortset fra de nævnte undtagelser, enhver skade på, samt tyveri og røveri af, et forsikret køretøj.

Er der valgt brandforsikring alene, vil denne kun dække skade på et forsikret køretøj opstået ved brand, eksplosion og lynnedslag.

Ud over selve køretøjet omfatter dækningen fastmonteret tilbehør samt højst 5 cd/dvd.

Afmonteret tilbehør, ikke-monteret tilbehør samt værktøj er dækket, når det kun kan anvendes i forbindelse med et forsikret køretøj.

Det er en betingelse ved tyveri, at genstandene opbevares i forsvarligt aflåst rum.

Mobiltelefoner, mobile navigationsanlæg, andet mobilt elektronisk udstyr samt brændstof og andre væsker er ikke dækket.

5.2 Hvad dækker forsikringen ikke

5.2.1 Generelle undtagelser

Kasko- og brandforsikringen dækker ikke

a) skader, der alene opstår i og er begrænset til de mekaniske elektriske og/eller elektroniske dele, medmindre skaden er sket ved brand, eksplosion, lynnedslag, tyveri, røveri og hærværk eller er sket under transport på eller ved hjælp af andet befordringsmiddel

b) skader, der påføres et køretøj eller dele af det under eller i forbindelse med behandling eller bearbejdning, medmindre skaden skyldes kørsel i forsikringstagerens interesse eller brand

c) skader, der er en følge af vejrligets påvirkning (fx tæring, rust og frostsprængning)

d) den forringelse af et køretøj, der er en følge af brug, herunder slitage, stenslag i lak, ridser og lignende

e) skader, der opstår som følge af kørsel uden vand eller olie

f) skader, der sker mens køretøjet er udlejet

5.2.2 Forsæt, spiritus, manglende førerbevis m.v.

Kasko- og brandforsikringen dækker ikke

a) skader, der sker, fordi køretøjets fører er påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf. Forsikringsaftalelovens § 20

b) skader, der forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed jf. Forsikringsaftalelovens § 18

c) skader, der sker, mens køretøjet føres af en person, der ikke har lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdighed.

Ved en skade, som nævnt under 5.2.2, er forsikringstageren dog dækket, medmindre det kan godtgøres, at denne var vidende om, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller at dennes ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed.

Har Zurich på andet grundlag end policens måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen, har Zurich regresret for de afholdte udgifter.

5.3 Hvordan beregnes erstatningen

Zurich kan vælge at

a) lade køretøjet reparere, se afsnit 5.3.1

b) erstatte den skete skade med et kontant beløb, se afsnit 5.3.2

c) yde erstatning in natura, se afsnit 5.3.3.

Zurich kan forlange dokumentation for det rejste krav. Sådan dokumentation kan fx være original købekontrakt, købsnota, finansierings-/leasingaftale eller regning. Findes der ingen dokumentation, fastsætter Zurich beløbet skønsmæssigt.

5.3.1 Reparation

Køretøjet skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden. Kan skade på køretøjets ruder lovligt og forsvarligt repareres, kan Zurich kræve, at ruden repareres frem for en udskiftning.

Zurich er berettiget til at anvise reparatør og leverandør af reservedele.

Der ydes ikke erstatning for

a) forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid

b) forringelse af køretøjets værdi som følge af reparation

Skade sket hos værksted eller forhandler

Er skaden opstået, mens køretøjet var overladt eller solgt til reparatør eller forhandler, erstattes efter følgende regler:

a) Reparationer, der kan udføres på den pågældendes eget værksted eller andre værksteder under samme ejerskab, erstattes til nettopriser, dvs. uden avance.

b) Reparationer, der ikke kan udføres på den pågældendes eget værksted, og derfor udbedres på andres værksteder, erstattes med det beløb, den pågældende normalt betaler for denne reparation.

c) Forhandleren eller reparatøren hæfter for den aftalte selvrisiko, der er gældende for køretøjet.

5.3.2 Kontanterstatning

Kontanterstatningen fastsættes til det beløb, et køretøj af tilsvarende alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling, hvis

a) skaden er så stor, at reparationsudgiften vil medføre, at der skal tilbydes eller ydes kontanterstatning efter de af myndighederne fastsatte regler

b) køretøjet efter tyveri eller røveri ikke er fundet inden 28 dage efter anmeldelse til politiet og Zurich.

Køretøjet tilhører Zurich, når der er udbetalt kontanterstatning. Kontanterstatning forudsætter, at køretøjet afmeldes i Centralregisteret, og at gældende skatte- og afgiftsregler overholdes.

5.3.3 Erstatning in natura

Zurich har ret til at erstatte tilbehør, reservedele og værktøj med tilsvarende nyt eller brugt, som i al væsentlighed svarer til det beskadigede. Afstår forsikringstageren Zurichs tilbud om genlevering, erstattes skaden med det beløb, der svarer til den pris, Zurich skal betale for genstanden hos den leverandør, Zurich har anvist.

5.3.4 Nyværdierstatning

Forsikringstageren har ret til en erstatning, der svarer til prisen for et tilsvarende fabriksnyt køretøj af samme fabrikat, model og årgang som den skadede, hvis

a) der er tale om en personbil

b) personbilen er registreret til privat personkørsel

c) skaden er sket indenfor det første år efter bilens første registrering

d) den skadede bil var både fabriksny og registeret, da den blev omfattet af forsikringen

e) reparationsomkostningerne overstiger 50 % af bilens nyværdi (inkl. Leveringsomkostninger og fastmonteret tilbehør) på skadetidspunktet

Nyværdierstatningen forudsætter at alle ovenstående punkter skal være opfyldt.

Endvidere erstattes værdien af det fastmonterede tilbehør, der er monteret efter registreringen. Det første år erstattes til nyværdi og derefter nedskrevet på baggrund af teknologisk levetid.

Ved modelskifte udgør nyværdierstatningen den seneste kendte pris for en model svarende til den forsikrede bil med tillæg af markedets gennemsnitlige prisstigning efter købet indtil skadedatoen.

Hvis der udbetales nyværdierstatning, tilhører den skadede personbil Zurich.

5.3.5 Transportomkostninger

Zurich betaler nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til nærmeste reparatør, hvis skaden er dækket af forsikringen, og hvis skaden nødvendiggør transport.

Kommer køretøjet til veje efter et tyveri eller røveri betaler Zurich nødvendige omkostninger til at transportere køretøjet til hjemstedet.

Transportomkostninger er ikke dækket, hvis de er dækket af anden forsikring, et abonnement eller lignende. Dette gælder også transport, der er omfattet af Redning i udlandet, se afsnit 7.

6 Retshjælp

Denne dækning gælder kun, hvis der er valgt kaskodækning.

Der ydes ikke retshjælpsdækning, når der kun er tegnet branddækning for køretøjet.

Retshjælpsforsikringen dækker sikredes udgifter til sagsomkostninger ved tvister, der angår personskade opstået ved kørsel med et køretøj, der er forsikret under denne police.

Det er en betingelse, at sikrede er part i sagen i egenskab af ejer, bruger eller fører af det forsikrede køretøj, og at sagen kan indbringes for en domstol eller en voldgiftsret.

Forsikringssummer og selvrisiko fremgår af policen og af de fuldstændige forsikringsbetingelser, som kan rekvireres hos Zurich.

Forsikringsbetingelserne for retshjælpsforsikringen er ens i alle selskaber, og det er de til enhver tid gældende forsikringsbetingelser, der lægges til grund for dækningen.

Får du brug for forsikringen, skal du henvende dig til en advokat, da det er en betingelse for forsikringens dækning, at en advokat vil påtage sig sagen, ligesom reglerne i forbindelse med fri proces skal opfyldes.

Advokaten skal herefter – før yderligere skridt foretages – indhente en nærmere redegørelse om sagen til Zurich.

Der ydes ikke dækning for almindelig advokatrådgivning.

7 Redning i udlandet

Denne dækning gælder kun, hvis der er valgt kaskodækning for køretøjet.

Der ydes ikke redningsdækning, når der kun er tegnet branddækning for køretøjet.

Forsikringen dækker visse omkostninger i forbindelse med skade eller mekanisk svigt, som sker under kørsel i udlandet.

Andre typer af køretøjer end personbiler og varevogne under 3,5 ton og motorcykler, samt påhængs- og campingvogne til køretøjer under 3,5 ton, er dog ikke omfattet.

Redningsforsikringens komplette betingelser og dækningsområde fremgår af et særskilt ”rødt kort”. Kortet kan bestilles hos Zurich og bør altid medbringes ved kørsel i udlandet sammen med køretøjets registreringsattest.

8 Hvis skaden sker

Skade eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal omgående anmeldes til Zurich. Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt.

Ved tyveri eller røveri af et køretøj skal der omgående ske anmeldelse til både Zurich og politiet.

Der må ikke træffes aftale om erstatning eller udførelse af reparation uden Zurichs samtykke.

Det er Zurich, som kontakter taksator for besigtigelse af køretøjet.

Mindre reparationer kan dog sættes i gang, hvis det vil være ulovligt at køre videre med køretøjet.

Også skade sket under redningsforsikringen skal anmeldes til Zurich.

8.2 Regres

Zurich kan kræve beløbet refunderet, hvis de har måttet erstatte en skade, der ikke er dækket af forsikringen, fx hvis et køretøj har været udlejet se afsnit 4.2

Zurich kan kræve en udbetalt erstatning tilbagebetalt af den, der er ansvarlig for en skade efter Færdselslovens § 104, og som har forvoldt skaden med forsæt.

Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, kan Zurich kun kræve tilbagebetaling, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed jf. Færdselslovens § 108 stk. 2.

8.3 Moms

Moms betales af virksomheden, i det omfang denne kan medregne beløbet til den indgående moms.

Zurich lægger momsen ud over for reparatøren og sender opgørelsen til virksomheden ved skadens afregning.

Betales momsen ikke inden 14 dage efter påkrav, forbeholder Zurich sig ret til at opsige kaskoforsikringen med 14 dages varsel og sende kravet om moms til inkasso.

Ved kontanterstatning fradrages momsen i erstatningsbeløbet.

9 Fællesbetingelser

9.1 Præmiens betaling

Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. Ud over præmien opkræves statsafgift, miljøbidrag og skadesforsikringsafgift.

Præmien opkræves over giro, og forsikringstageren betaler udgifterne herved.

Opkræves præmien efter aftale på anden måde, betaler forsikringstageren udgifterne herved.

Opkrævningen sendes til den opgivne opkrævningsadresse. Ændres opkrævningsadressen, skal Zurich straks underrettes.

Betales præmien ikke, får du en påmindelse med oplysninger om, at forsikringens dækning ophører. Hvis præmien ikke betales senest 21 dage efter modtagelsen af påmindelsen samt om konsekvensen ved for sen eller manglende betaling.

Hvis selskabet har udsendt en sådan påmindelse, er selskabet berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr, der i så fald vil blive tillagt næste opkrævning.

Betales præmien stadig ikke, og er der tale om registrerede køretøjer, sender Zurich besked om restanceforholdet til Fællesregisteret og underretter eventuelle panthavere. De registrerede køretøjers nummerplader vil herefter blive inddraget af politiet.

Er forsikringen slettet på grund af præmierestance, kan genoptagelse kun ske efter nærmere aftale med selskabet.

9.1.2 Dagsgebyr og restanceforhold

Forsikringsophøret bliver oplyst til DFIM, der efter færdselslovens § 106, stk. 4, kan pålægge dig et gebyr på kr. 250,00 pr. dag, dit motordrevne køretøj er uforsikret. Udpantning af den forfaldne gæld kan ske.

Ved opkrævning af gebyr vil du blive registreret i Fællesregisteret, der føres af DFIM efter indhentet tilladelse på nærmere angivne vilkår fra Datatilsynet.

Du kan ikke tegne forsikring på et motordrevet køretøj, før gebyr er betalt til DFIM. Du kan se mere på www.dfim.dk.

Restanceforhold er indberettet til Fællesregisteret, der føres af DFIM (postboks 111, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 90 69), efter indhentet tilladelse på nærmere angivne vilkår fra Datatilsynet.

Oplysning om registreringen videregives til øvrige motorkøretøjsforsikringsselskaber med henblik på, at selskaberne kan stille skærpede betingelser for indgåelse af en forsikringsaftale.

Du har adgang til af blive gjort bekendt med årsagen til registreringen her i selskabet og med registreringen i Fællesregisteret.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over behandling af urigtige eller vildledende oplysninger om dig. Det anbefales, at du i første omgang indgiver din klage til DFIM, som er ansvarlig for førelsen af nævnte register, med henblik på at DFIM kan tage stilling til klagen. DFIM’s afgørelse kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K.

Zurich har ret til at kræve omkostninger i forbindelse med restanceforholdet til Fællesregisteret, underretning til eventuelle panthavere m.v.

Registrering i Fællesregistret kan tillige ske på baggrund af et afvigende skadesforløb.

Hvis selskabet på grund af forsikringens forløb, f.eks. efter gentagne skadestilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i den del af Fællesregisteret, som vedrører forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko.

Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering i Fællesregisteret, der føres af DFIM (postboks 111, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 90 69) sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Datatilsynet på en række vilkår.

Forsikringstageren har adgang til at blive bekendt med årsagerne til registreringen hos Zurich, og med registreringen i Fællesregistret.

Registreringen slettes såvel hos forsikringsselskaberne som i Fællesregistret efter 3 år.

9.2 Fornyelse og opsigelse

Med mindre andet fremgår af policen, så gælder forsikringen for en periode på 1 år og forlænges løbende for yderligere 1 år ad gangen, medmindre den skriftlig opsiges af forsikringstageren eller Zurich med mindst 1 måneds skriftligt varsel til en forsikringsperiodes udløb.

Efter enhver anmeldt skade har både Zurich og forsikringstageren ret til, med 14 dages varsel fra tidspunktet for anmeldelsen af en skade, og indtil 1 mdr. efter skadens afslutning eller kravets afvisning, at opsige forsikringen eller dele heraf.

Zurich er desuden berettiget til at opsige forsikringen med mindst 14 dages varsel, hvis et af køretøjerne ikke holdes forsvarligt ved lige eller hvis forsikringstageren nægter adgang til at besigtige dem.

9.3 Ændring af betingelser og præmie

Zurich kan med 1 måneds varsel til hovedforfald, ændre forsikringsdækning og/eller præmien, medmindre andet fremgår af policen.

Forsikringen fortsætter med den ændrede dækning og/eller præmie, når forsikringstageren betaler præmien for en ny forsikringsperiode. Hvis præmien ikke betales, ophører forsikringen fra ændringsdatoen.

10 Uenighed og klage

10.1 Ankenævnet for forsikring

Bliver du uenig med Zurich om denne forsikring og fører en fornyet henvendelse ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2,1
1572 København V
Tlf. 33 15 89 00 mellem kl. 10.00 – 13.00
E-mail: ankeforsikring@ankeforsikring.dk

 

ankeforsikring.dk/om-ankeforsikring/Sider/Om-at-klage.aspx

Ankenævnet for Forsikring er et upartisk nævn. I nævnet sidder repræsentanter for såvel Forbrugerrådet som forsikringserhvervet. Klagen til Ankenævnet skal indsendes på et særligt skema, som kan rekvireres hos Ankenævnet eller Zurich. Sammen med klageskemaet skal klageren indsende et gebyr.

Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting.

 

10.2 Uvildig test

I tilfælde af uenighed om, hvorvidt en udført reparation modsvarer skadens omfang, kan forsikringstager og Zurich hver for sig forlange køretøjet testet på et uvildigt testcenter.

Den af parterne, der ønsker uenigheden forelagt et testcenter, betaler de omkostninger, der er forbundet med forelæggelsen.

Hvis testen afgør, at den udførte reparation er utilstrækkelig i forhold til skadens omfang, betaler Zurich udgiften til testen.

10.3 Syn og skøn

Opstår der uenighed om erstatningens størrelse eller køretøjets værdi ved kontanterstatning eller totalskade, kan forsikringstager og Zurich hver for sig forlange, at køretøjets værdi skal afgøres ved syns- og skønsforretning.

Zurich beder i givet fald automobilforhandlernes brancheforening om at udpege en syns- og skønsmand. Dennes afgørelse er bindende for begge parter.

Den af parterne, der ønsker syn og skøn, betaler de omkostninger, der er forbundet hermed.

Hvis syns- og skønsmandens afgørelse medfører en højere værdi af køretøjet end den af Zurich tilbudte, betaler Zurich alle omkostninger til syns- og skønsmanden.

11 Ordforklaring

Grøn-kort-ordning

International aftale mellem bestemte lande, hvor det grønne kort er dokumentation for, at der forligger lovpligtig ansvarsforsikring for ejer/bruger under kørsel i udlandet. Ordningen omfatter de lande, der fremgår af det grønne kort.

Kortet kan rekvireres hos Zurich.

Køretøj
Ved køretøj menes der en enhed på hjul m.v., indrettet til brug for kørsel på vej. Køretøjer omfatter således ikke enheder indrettet til brug på skinner.

Motordrevet køretøj
Ved et motordrevet køretøj, menes der et køretøj, der er forsynet med motor som drivkraft.

Rødt kort
Kortet er dokumentation for dækning af redningsforsikringen under kørsel i de lande, der er nævnt i kortet. Kortet kan rekvireres hos Zurich.

Subsidiær
Forsikringen dækker ikke, hvis andre forsikringer, ordninger eller andet betaler kravet.